Aegna kaitse-eeskiri

Aegna maastikukaitseala vööndid

Aegna maastikukaitseala maa-ala on vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele tsoneeritud kaheks sihtkaitsevööndiks ning kolmeks piiranguvööndiks (kliki parempoolsele kaardile). Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Majandustegevus on lubatud vaid piiranguvööndis.

Kaitsealal on reguleeritud mootorsõidukite kasutus ning ilma eriloata võib sõita vaid kaitseala kaardil rohelisega märgitud teedel. Nendegi puhul kehtib keskkonnahoidlik põhimõte, et sõidetakse sadamast kuni kinnistuni, kuhu kaupa veetakse.

1. peatükk – Üldsätted

§ 1 Aegna maastikukaiseala kaitse-eesmärk

 1. Aegna maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
  1. Aegna saare metsa- ja rannakoosluseid, haruldasi ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku;
  2. liiki, mida Euroopa Parlamendi ja nõukodu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas ja mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik;
  3. elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on rannaniidud (1630), püsitaimestikuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (2120), metsastunud luited (2180), kuivad nõmmed (4030), vanad loodusmetsad (9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);
  4. II kategooria kaitsealuseid taimeliike ja III kategooria kaitsealuseid taimeliike, nagu harilik valvik (Leucobryum glaucum), karukold (Lycopodium clavatum), rand-seahernes (Lathyrus maritimus), roosa merikann (Armeria elongata), kaheleheline käokeel (Platanthera bifolia), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), roomav öövilge (Goodeyra repens) ja aas-karukell (Pulsatilla pratensis).
 2. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks.
 3. Kaitsealal tuleb arvestada “Looduskaitseseaduses” sätestatud piiranguid selles määruses ettenähtud erisustega.

§ 2 Kaitseala asukoht

 1. Kaitseala asub Tallinna lahe suudmes paikneval Aegna saarel.
 2. Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil – kliki avalehe tekstis sõna “maastikukaitseala”.

§ 3 Kaitseala valitseja ja kaitse korraldaja

 1. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

2. peatükk – Kaitsekorra üldpõhimõtted

§ 4 Lubatud tegevus

 1. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud kaitse-eeskirjaga sätestatud ajal Kurikneeme sihtkaitsevööndis.
 2. Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on viibimine lubatud, arvestades “Asjaõigusseaduses” ja “Looduskaitseseaduses” sätestatut.
 3. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Telkimine ja lõkke tegemine eramaal on lubatud omaniku loal kinnistu piires selleks ettenähtud kohtades.
 4. Mootorita sõidukiga on lubatud sõita teedel ja radadel. Mootoriga sõidukiga on lubatud sõita teedel, mis on märgitud kaitse-eeskirja kaardil (kliki avalehe tekstis sõna “maastikukaitseala”). Väljaspool teed sõitmine ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelvalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval adru äraveol Kalavälja ja Eerikneeme piiranguvööndite rannaosalt, kaitseala valitsemisega seotud töödel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ning maatulundusmaal metsamajandustöödel või põllumajandustöödel.

§ 5 Keelatud tegevus

 1. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1. muuta katastriüksuste kõlvikute piire ja kõlvikute sihtotstarvet;
  2. koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3. kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4. anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
  5. anda projekteerimistingimusi;
  6. anda ehitusluba;
  7. rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee-erikasutusluba või ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks.

§ 6 Tegevuse kooskõlastamine

 1. Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.
 2. Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuse juures ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt “Haldusmenetluse seadusele” õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.
 3. Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelvalvajana õigus määrata kaitseala kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

3. peatükk – Sihtkaitsevöönd

§ 7 Sihtkaitsevööndi määratlus

 1. Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.
 2. Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:
  1. Kurikneeme sihtkaitsevöönd;
  2. Aegna sihtkaitsevöönd.

§ 8 Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

 1. Kurikneeme sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on looduslike koosluste ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.
 2. Aegna sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilimine.

§ 9 Lubatud tegevus

 1. Kaitseala sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine on lubatud üksnes kaitseala kaitse korraldaja nõusolekul.
 2. Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
  1. kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
  2. olemasolevate rajatiste hooldustööd;
  3. Aegna sihtkaitsevööndis metsakoosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse suhtes;
  4. olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veereziimi taastamine.

§ 10 Keelatud tegevus

 1. Sihtkaitsevööndis on keelatud:
  1. majandustegevus;
  2. loodusvarade kasutamine;
  3. inimeste viibimine Kurikneeme sihtkaitsevööndis 1. veebruarist kuni 15. juulini, välja arvatud järelvalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning teedel, radadel ja kallasrajal.
 2. Sihtkaitsevööndis on keelatud uute ehitiste püstitamine, välja arvatud:
  1. kaitseala valitseja nõusolekul tehnovõrgu rajatiste rajamine;
  2. rajatiste rajamine kaitseala tarbeks;
  3. telkimis-, puhke ja lõkkekohtade rajamine Aegna sihtkaitsevööndis.

4. peatükk – Piiranguvöönd

§ 11 Piiranguvööndi määratlus

 1. Piiranguvöönd on kaitseala osa, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.
 2. Kaitsealal on kolm piiranguvööndit:
  1. Kalavälja piiranguvöönd,
  2. Eerikneeme piiranguvöönd;
  3. Lemmikneeme piiranguvöönd.

§ 12 Piiranguvööndi kaitse-eesmärk

 1. Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on rannakoosluste seisundi ning looduse mitmekesisuse säilitamine.

§ 13 Lubatud tegevus

 1. Piiranguvööndis on lubatud:
  1. majandustegevus;
  2. kuni 100 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohas.
 2. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas.
 3. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:
  1. puhkeotstarbelise ja sotsiaalsuunitlusega uute ehitiste püstitamine ärimaa, sotsiaalmaa ja elamumaa sihtotstarbega kinnistute piires väljaspool metsaala, kuid mitte lähemal kui 200m Eesti põhikaardile kantud veekogu piirist;
  2. rannal asuvate kinnistute piires hoonete esmakordne juurdeehitus kuni 1/3 ulatuses hoone kubatuurist;
  3. Kalavälja piiranguvööndis sadamaehitiste püstitamine ja rannakindlustuse rajamine olemasoleva hoone kaitseks;
  4. puhkeala korraldamisega seotud rajatiste ning uute tehnovõrgu rajatiste rajamine.

§ 14 Keelatud tegevus

 1. Piiranguvööndis on keelatud:
  1. puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  2. maavara kaevandamine;
  3. kaldajoone muutmine;
  4. uue maaparandussüsteemi rajamine;
  5. biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;
  6. uuendusraie, välja arvatud turberaie, mille juures peab säilitama koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse.

Oluline on järgida ka järgmist eeskirja – Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri.